Algemene voorwaarden

De koper wordt geacht door het plaatsen van zijn of haar bestelling de Algemene Voorwaarden te kennen en deze te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden zijn op alle diensten en producten van Tapavino van toepassing.

Wij verkopen geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar. Bij zowel bezorgen als aankopen in de winkel kan Tapavino om een identiteitsbewijs vragen om zich ervan te verzekeren dat de koper ouder is dan 18 jaar. Indien koper geen identiteitsbewijs kan overhandigen, zal Tapavino niet leveren.  
 
Deelname aan cursussen en proeverijen is uitgesloten voor iedereen onder de 18 jaar.

De (netto)prijzen staan voor wat betreft alle dranken weergegeven per fles. Voor alle niet-dranken geldt de prijs per stuk, per 100 gram of verpakkingseenheid, zoals vermeldt. De prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, afhankelijk van  eventueel te ontvangen  inloggegevens, inclusief BTW en accijns.

In geval van verhoging van en/of toeslagen op de transportkosten, invoerrechten, accijnzen, en/of of andere belastingen, heffingen en/of inkoopprijzen behoudt Tapavino zich het recht voor de met de koper overeengekomen prijzen te wijzigen. Wanneer dit leidt tot een prijsverhoging van tenminste 15 % heeft de koper het recht de bestelling te annuleren zonder dat hij aanspraak kan maken op vergoeding van welke schade dan ook.

De voorwaarde, zoals hierboven gesteld, geldt ook voor alle wijzigingen in wetten en/of bepalingen die als gevolg hiervan voor Tapavino tot risico leiden.

Tapavino hanteert geen minimum bestelgrootte voor producten uit de reguliere voorraad,  indien de koper zelf de bestelling komt ophalen bij Tapavino, Bosstraat 7 te Bergen op Zoom. De minimum bestelgrootte voor aflevering is – afhankelijk van het afleveradres – twaalf flessen (uitgezonderd Horeca; hiervoor geldt een minimum van zestig flessen). Voor afwijkende bestelwensen kan contact worden opgenomen met Tapavino.

Voor bestellingen vanaf twaalf flessen (zestig flessen voor Horeca) in het postcodegebied 4600 t/m 4699 of voor bestellingen boven een bedrag van € 500, inclusief Btw, (binnen het postcodegebied 4600 t/m 4699) worden geen transportkosten berekend.

Voor bestellingen kleiner dan twaalf flessen (of zestig flessen voor Horeca) of een bedrag onder de € 500,- (inclusief btw)  binnen het postcodegebied 4600 t/m 4699, of bestellingen buiten het postcodegebied 4600 t/m 4699, tot aan een straal van 25 kilometer vanaf Bosstraat 7  te Bergen op Zoom, worden in totaal € 10 transportkosten gerekend. Voor alle andere bestellingen buiten genoemd postcodegebied, wordt € 0.30 per kilometer gerekend, op basis van de door de routeplanner van de ANWB berekende afstand, gemeten vanaf Bosstraat 7 te Bergen op Zoom tot aan het afleveradres.

Afwijkende afspraken aangaande aflevering van bestellingen kunnen gemaakt worden in overleg met Tapavino. Tapavino is bij aflevering slechts verplicht de wijnen af te leveren tot aan de drempel, niet over de drempel, van de voordeur (indien meerdere etages of bij flats of appartementen geldt het entree of voorportaal op begane grond niveau), mits de omstandigheden toelaten dat dit op redelijke wijze kan plaatsvinden. Transport ter plaatste, na de drempel, blijft te allen tijde voor rekening en risico van de koper. Tapavino is niet verplicht hier op enige wijze medewerking aan te verlenen. Indien hier bij uitzondering wel medewerking aan verleend wordt, is het risico voor de koper.

Wanneer een product, om welke reden dan ook – eventueel tijdelijk of in het geheel – niet (meer) leverbaar is, neemt Tapavino contact met u op om een  alternatief aan te bieden. Indien dat overleg niet leidt tot een oplossing mag Tapavino of de koper de overeenkomst ontbinden, met inachtneming van het feit dat er door de koper, of partijen die de koper vertegenwoordigen, geen enkele aanspraak gemaakt kan worden op vergoeding van welke aard of bedrag dan ook, als gevolg van schade ontstaan door ontbinding van de overeenkomst.

Leveringen zijn enkel mogelijk binnen Nederland (m.u.v. de Waddeneilanden). Levering naar andere landen of de Waddeneilanden geschiedt enkel in overleg met Tapavino.

Uiterlijk Binnen 7 werkdagen na het plaatsen van de bestelling ontvangt de koper een factuur voor de bestelde goederen. Wanneer het bedrag van desbetreffende factuur op de rekening van Tapavino binnen is, worden de goederen uitgeleverd.

Enkel in overleg met Tapavino kan hier van afgeweken worden. De goederen blijven te allen tijde eigendom van Tapavino tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. Indien goederen uitgeleverd zijn zonder voorafgaande betaling, behoudt Tapavino zich het recht voor om, bij het uitblijven van betaling van de factuur ten behoeve van de geleverde goederen, na verloop van de gestelde betalingstermijn de geleverde goederen zonder voorafgaande aankondiging terug te vorderen. Bepaling van de afleverdatum geschiedt in onderling overleg tussen de koper en Tapavino. Tapavino kan op geen enkele wijze verplicht worden bestelde goederen voor een bepaalde datum, opgelegd door de koper of partijen die de koper vertegenwoordigen, uit te leveren.

Mocht een wijn een langere levertijd hebben dan 10 werkdagen na ontvangst van de betaling, dan neemt Tapavino contact met de koper op. Levering vindt altijd plaats in overleg met de koper. De levertijd en/of leverdatum is in geen enkel geval bindend voor Tapavino. Overschrijding van levertijd en/of leverdatum geven de koper, of partijen die de koper vertegenwoordigen, geen recht de overeenkomst te ontbinden.  Tapavino is in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van overeengekomen levertijd en/of leverdatum.

Indien de koper niet tevreden is over een besteld artikel dan kan binnen zeven werkdagen, enkel in overleg met Tapavino, de niet aangebroken flessen of andere producten geretourneerd worden aan Tapavino en ontvangt de koper, mits de goederen in onbeschadigde staat zijn, in de originele verpakking, de waarde van de geretourneerde artikelen terug middels een creditnota of tegoedbon. De koper dient zelf zorg te dragen voor het retourneren van de flessen naar Tapavino. De kosten voor retournering van de goederen komen voor rekening van de koper.

Indien aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan, zal door Tapavino het bedrag dat de waarde vertegenwoordigt van de geretourneerde goederen, middels een creditnota die verrekenbaar is met toekomstige bestellingen, of – bij uitzondering en enkel na goedkeuring van Tapavino – middels een terugstorting op de bankrekening van de koper, worden gerestitueerd of middels een tegoedbon worden uitgekeerd.

Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan is Tapavino gevrijwaard om medewerking te verlenen aan enige vorm van restitutie.

Tapavino geeft enkel de garantie dat Tapavino eigenaar is van de te verkopen en/of verkochte goederen en bevoegd is die rechtsgeldig te verkopen.

Voor alle proeverijen en eventuele andere activiteiten die door Tapavino verzorgd worden, gelden de onderstaande voorwaarden bij annulering van deelname aan een proeverij en/of andere activiteiten (zowel voor gehele groepen als individuele deelname). Deze voorwaarden zijn ook van toepassing indien de activiteit niet door Tapavino uitgevoerd wordt, maar wel door Tapavino georganiseerd zijn:

Een inschrijving is pas definitief na betaling. Tapavino verzorgd een factuur zodra er voldoende deelnemers zijn voor een proeverij en/of andere activiteit of er een overeenkomst is bereikt. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden voor de geplande proeverij en/of activiteit, kan de toegang ontzegd worden.

–          Bij annulering tot 4 weken (28e dag inclusief) voor de overeengekomen aanvangsdatum van de proeverij, volledige terugbetaling van de eventuele aanbetaling of deelnamegelden, zonder verdere kosten.

–          Bij annulering vanaf 4 weken (28e dag inclusief) tot acht dagen voor de overeengekomen aanvangsdatum: 50 % van het verschuldigde bedrag gemoeid met deelname, voor de geannuleerde deelname.

–          Bij annulering binnen acht dagen (8e dag inclusief) voor de overeengekomen aanvangsdatum: 100 % van het verschuldigde bedrag gemoeid met deelname, voor de geannuleerde deelname.

–          In geval de deelnemers zonder te annuleren niet aanwezig zijn bij de proeverij blijft de deelnemer of opdrachtgever van de proeverij 100 % van het bedrag gemoeid met deelname verschuldigd.

Tapavino behoudt zich het recht voor om zonder verdere opgaaf van reden proeverijen te annuleren, of individuen deelname te ontzeggen, zonder dat Tapavino zich op eniger wijze verplicht dan eventuele terugbetaling van reeds betaalde deelnamegelden. Deelname aan proeverijen of andere activiteiten georganiseerd door Tapavino is geheel op eigen risico. Tapavino kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen gemoeid met annulering van een proeverij of schade ontstaan aan personen of eigendommen, als gevolg van deelname aan een proeverij of activiteit.

Voor al het glaswerk (en eventuele andere materialen) dat door Tapavino in verhuur gegeven wordt, is door de partij die het glaswerk of ander materiaal huurt een huurbedrag van 25 Eurocent per glas (indien ander materiaal dan glaswerk, een nader af te spreken bedrag) per dag verschuldigd. Bij breuk van glaswerk en/of schade aan materialen die eigendom zijn van Tapavino, door een andere partij dan Tapavino, is de huurder verplicht een bedrag van 1 Euro per glas (indien ander materiaal dan glaswerk een nader door Tapavino te bepalen bedrag) aan Tapavino te vergoeden.

Tapavino draagt zorg voor het schoon aanleveren van materiaal. De huurder draagt zorg voor het schoon retourneren van glaswerk dan wel materiaal. Bij aanwezigheid van alle vormen van vuil, zeepresten en/of andere vlekken op het materiaal dan wel glaswerk zal Tapavino aan de huurder kosten in rekening brengen voor reiniging. Bij glaswerk bedragen deze kosten 25 Eurocent per glas. Bij al het andere materiaal is dit afhankelijk van de te verwachten kosten die met schoonmaak gemoeid zijn. indien materiaal en/of glaswerk onherstelbaar beschadigd of bevuild is door een andere partij dan Tapavino wordt aan de huurder een bedrag van 1 Euro per glas (bij ander materiaal de vervangingswaarde van het betreffende materiaal) in rekening gebracht.

In geval van een geschil tussen koper – of partijen die de koper vertegenwoordigen – en Tapavino, is Tapavino vrij haar belangen te laten vertegenwoordigen door een, door Tapavino te bepalen, raadsman. Bij alle geschillen is de rechtbank te Breda bevoegd.